برهنه دختر نشسته روی چمن

یک دختر شهر در آخر هفته به کشور آمد و پس از پشت ابرها خورشید peeked از او بیرون رفت و به حیاط خلوت پس از از بین بردن همه چیز است. اولین بار, برهنه, اتوبوس ایستاده بود با بهره گیری از اشعه های گرم نوازش بدن او و سپس نشسته در برش چمن و ادامه داد: برای لذت بردن از خارج از منزل, برهنه.شبیه دختران