مزلو بر روی یک پل راه آهن نشان داد و نوک سینه

در حالی که راه رفتن در اطراف محله مزلو آمد به پل راه آهن در سراسر رودخانه است که بدون ترس رفت و سنجش هیجان شروع به قلدر لباس آبی نشان دادن و پاک کردن polushko. به زودی با یک امضا و را خاموش لباس های خود را قادر به لذت بردن از هوا و خنکی فلزی تمام سلول های بدن خود را.شبیه دختران