جوجه های جوان انجام, رقص در طبیعت

جوجه لاغر آمد به طبیعت و پیدا کردن یک محل منزوی برای هرزگی شروع به انجام یک رقص. اولین چیزی که یک زن جوان به خود جلب کرد نیم تنه خود را در صدر یک بافر کشیده و سپس خاموش من, جین, شلوار, با شورت قرمز و سپس نشستم برهنه, سراخ کون, روی زمین پوشیده از چمن.شبیه دختران