دختر شروع جنسی تثبيت

دو دوست دختر تصمیم به انجام تعمیرات خود را و خریداری تمام مواد. آنها محروم طولي نكشيد از ديوار و شروع به استقرار جدید کویل. اما زمانی که ما شروع به مستقیم عمل معلوم شد که دختر کاملا آماده نیست به مستقل تعمیر. به جای چسباندن دیواره های دختران شروع به سوگند. اما پس از آن آنها ساخته شده و شروع به نوازش کردن هر یک از دیگر از طریق ما ،شبیه دختران